วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กล้องส่องกลางคืน อุปกรณ์สำหรับนักเดินป่า ที่ขาดไม่ได้ ตอนที่ 1
 วัดหนังมีซื่อเต็มว่า วัดหนังราชวรวิหารเหมือนวัดจอมทอง มีซื่อ วัดราชโอรสเป็นทางการวัดนางนอง มืวรวิหารเป็นสักดินานามต่อท้ายวัดนางนอง วัดหนังและวัดโคนอน เป็นตำนานของหลวงปรอด,หลวงปูเอี่ยม และหลวงพ่อผล วิสุทธิสงฆ์ผู้เรืองอาคมกล้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลวงปูรอดครองวัดนางนองก่อน ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๔ เสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน ท่านไม่เห็นด้วยที่มืนิกายธรรมยุต ก็เลยไม่ถวายอดิเรกให้ ทรงกริ้ว ถอดยศหลวงปูรอดก็เลยพาหลวงปูเอี่ยม ขณะยังเป็นเณร เดินลัดสวนไปจำพรรษาที่วัดโคนอนทรงหายกริ้ว ส่งพัดยศมาถวายคืน หลวงปูรอดก็บอกว่า บุรุษจงเอาคืนไปเสีย ใครถอดยศเรา คนนั้นต้องเอามาคืน  ประชาธิปไตยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์เล่นกันได้แรงถึงเพียงนี้อีกนัยหนึ่ง รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวชอยู่ ๒๗ ปี โลกและธรรมรู้แจ้งแทงทะลุ เจโตปริยญาณเป็นปีญญาพึ้นฐาน พระที่พอองค์และเล่นแรงๆ กับท่านได้ ก็เห็นมีแต่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังกับหลวงปูรอดนี้เท่านั้นสินหลวงปูรอด หลวงปูเอี่ยมกลับมาครองวัดหนัง  กล่องส่องกลางคืนราคาถูก ล้นเกล้าๆรัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จฯ ไปเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์ ว่ากันว่า หญ้าที่เสกไปให้ม้ากินที่ยุโรป ตบกบาลทีเดียวแล้วเชื่อง เหรียญเสมาที่พระราชทานเด็กๆ ได้พุทธานุภาพผ่านหลวงปูเอี่ยมทั้งสินหลวงปูเอี่ยมมีค์ษย์เอก ๒ รูป อินฟาเรด

 เจ้าคุณวิเชียรกวี รูปหนึ่ง ใฝ่ในทางปริยัติคือการคืกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัย ท่านเคยเล่นไม้ดัดติดอันดับในสมัยรัชกาลที่ ๗ และให้ที่วัดสร้างโรงเรียนแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๖อีกรูปหนึ่งคือ หลวงพ่อผล เป็นเจ้าคุณเหมือนกันในฐานาเดิมกับหลวงปูเอี่ยมคือ พระภาวนาโกศลเถระ รักแต่วิชาปฏิบัติชองหลวงปูเอี่ยม สักยันต์เต็มตัว รูปร่างบึกปีนแต่ทะมัดทะแมง พูดน้อย ยิ้มยากแต่เมตตาลึกพ.ศ. ๒๔๙๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๘ บุญมือ ชนบท แอบไปส่อข้าวกันบาตรที่กุฏิท่านเจ้าคุณวิเชียรและใต้ถุนกุฏิไม้ของหลวงพ่อผลด้วยความบันเทิงอิ่มเอม และอยู่ยงคงกระพัน หยัดอยู่สู้โลกพาลามาถึงวันนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อลูกกราบวัดกับโรงเรียนเป็นของคู่กัน วัดดั้งเดิมเป็นร่มอารามอยู่แล้ว มีแหล่งนํ้า มีนั้าไหล มีต้นไมีให้ความร่มเย็น ปรัชญาหรือป็ญญา  กล้องส่องกลางคืนในที่มืด หรือความส่องสว่างชนิดเซ่นนี้กระทรวงสืกษ'าธิการซึ่งมีทั้ง กรมการศาสนา, กรมสามัญสืกษา,สำนักงานคณะกรรมการการประถมสืกษาแห่งชาติ ฯลฯ และกรุงเทพมหานครไปขโมยความอับป็ญญาอันตื้นเขินมาแปรเปลี่ยนวัดกับโรงเรียนแต่เมื่อไรน่าเสียดาย แต่ก็ยังไม่สายเกินไปในหนังสือเพชรยอดมงกุฎ ของอาจารย์อุบล เล่นวารีผอ.สนง.การประถมสืกษา กทม. ให้ความรู้ว่าก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โรงเรียนวัดหนังเป็นโรงเรียนราษฎร์๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงจัดดั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาทำเนียบนามครูใหญ่ ระบุว่าชื้น ผ่องอักษร พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๘๕นารถ
เสียงสีบชาติ พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๕๐๘ าลๆตอนเป็นโรงเรียนราษฎร์เริ่มนั้น คุณครูนารถสอนประกบกับคุณครูขัน คล้ายนาค มีปฐมภารโรงซื่อ คุณลุงกลม อ่วมตานี ผู้เมตตาปูซนียบุคคลเหล่านี้ วายชนม์ตามอายุขัย เพราะชีวิตมีแต่กุศลบุตรธิดาของหลายท่านเป็นเพื่อนกัน น่าประหลาดหน่อยก็ตรงที่ ไอ้บุญมือ มีค่อยเรียกใครว่าครูในยามนั้นผ่าไปเรียกว่า อาว์  กล้องอินฟาเรดทหาร  ส่วนคุณลุงกลมนั้น เรียกคุณลุงทุกคำ ติดลมหายใจมาจนถึงทุกวันนี้ประถมด็กษา หรือการด็กษาเริ่มแรกอย่างใรงเรียนวัดหนังสร้างเด็กอย่างโร?คำขวัญของโรงเรียนก่อน พ.ศ. ๒๔๙๘ ระเบิดเถิดเทิงด้วยภาษาบาลี สุวิชา โน ภวัง โหติ แปลความอีกบรรทัดหนึ่งว่า ผ้ร้ดีเป็น9    บิ1บิผู้เจริญประวัติศาลตรีทอดยาวมาเกือบครึ่งศตวรรษ ครูที่แท้ยังเป็นคุรุผู้มีภาระอันหนาหนัก ในการอบรม สั่งสอน ปลูกแงคิษยี เข็มของโรงเรียนวัดหนังกระจายออกไป ๘ ทิศนักเรียนจะเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม พึงปลูกฝืงคุณลักษณะต่อไปนี้๑. มีนิสัยรักการแสวงหาความรู้ รักความก้าวหน้า มีความกระตือรือรัน ที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นอยู่เสมอ สามารถปรับตัวรับความเจริญทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้๒. มีนิสัยรักการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอดทน ประหยัด๓. ให้มีคำนิยมที่ดี เซ่น เป็นคนมีระเบียบวินัย รักความสะอาดมีมารยาทที่ดีงาม มีจริยธรรมดี มีคุณธรรมดี มีเมตตากรุณา มีความกตัญญ ซื่อสัตยีสุจริต ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้แยกแยะระหว่างความดีงามกับความชั่ว๔. ให้มีความเป็นประชาธิปไตย มีใจกว้าง ยอมรับพังความคิดเห็นชองผู้อื่น เป็นผู้มีเหตุผล เคารพสิทธิของบุคคลอื่น๕. มีนิสัยรักสันติ ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กล้องส่องทางไกล  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้๖. มีความรักชาติ ศาสนาและเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์๗.

ให้รู้คุณค่าของธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยรู้จักการดำรงชีวิตที่ไม่เบียดเบียน เรดาร์ ไม่ทำลายสิงแวดล้อม ให้ช่วยกันอนุรักษํไว้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป๘. ให้รู้จักการใช้ภาษาที่ ๒ (ภาษาอังกฤษ) ในการติดต่อลือสารทุ 9/เดเข็มทิศบรรเทาทุกข์ทั้งปวงเหล่านั้น เป็นหัวใจของการ?1กษาแห่งโลกอ ไม่แต่โรงเรียนวัดหนัง ทุกโรงเรียนในโลก ต้องการและปรารถนาที่จะเห็นกุลบุตรกุลธิดาเจรีญงอกงามตามโลกียสุขที่เกื้อกูลคนอื่นยกเว้นโรงเรียนการเมืองกับโรงเรียนข้าราชการประจำบางส่วนไม่รู้ว่ามันสอนวิชาชีวิตจริงอะไรกัน จึงได้แบกโลภกับโง่จนฉิบหายเป็นชนกสุ่มน้อยผู้ยากจนและน่าสงสารที่สุดในโลกนี้มีความทรงจำเกี่ยวกับหลวงพ่อผลอีกเล็ก ๆ กล้องส่องกลางคืนทำเอง  น้อย ๆทุกบ่ายวันพฤหัสบดี นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวเดินเป็นระเบียบเข้าโรงทึมใหญ่ เพื่อไหว้พระและสวดมนต่มงคลจักรวาลน้อยใหญ่แผ่รังลืครอบคลุมเด็กไทยเมื่อ พ.ศ. นั้นใครอย่ามาทะลึ่งสวดผิดใหได้ยิน เดี๋ยวโกรธแล้วคืนหนึ่ง คุณนายเมียทำนคืกษาธิการอำ๓อ ก็เป็นไข้ทับฤดูหมอที่สุขศาลาเอาไม่อยู่ โรงพยาบาลสิริราชไกลจนยากคอนเรือ


กล้องส่องกลางคืน