วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

กล้องส่องกลางคืน อุปกรณ์สำหรับนักเดินป่า ที่ขาดไม่ได้ ตอนที่ 1
 วัดหนังมีซื่อเต็มว่า วัดหนังราชวรวิหารเหมือนวัดจอมทอง มีซื่อ วัดราชโอรสเป็นทางการวัดนางนอง มืวรวิหารเป็นสักดินานามต่อท้ายวัดนางนอง วัดหนังและวัดโคนอน เป็นตำนานของหลวงปรอด,หลวงปูเอี่ยม และหลวงพ่อผล วิสุทธิสงฆ์ผู้เรืองอาคมกล้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลวงปูรอดครองวัดนางนองก่อน ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๔ เสด็จฯถวายผ้าพระกฐิน ท่านไม่เห็นด้วยที่มืนิกายธรรมยุต ก็เลยไม่ถวายอดิเรกให้ ทรงกริ้ว ถอดยศหลวงปูรอดก็เลยพาหลวงปูเอี่ยม ขณะยังเป็นเณร เดินลัดสวนไปจำพรรษาที่วัดโคนอนทรงหายกริ้ว ส่งพัดยศมาถวายคืน หลวงปูรอดก็บอกว่า บุรุษจงเอาคืนไปเสีย ใครถอดยศเรา คนนั้นต้องเอามาคืน  ประชาธิปไตยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์เล่นกันได้แรงถึงเพียงนี้อีกนัยหนึ่ง รัชกาลที่ ๔ ทรงผนวชอยู่ ๒๗ ปี โลกและธรรมรู้แจ้งแทงทะลุ เจโตปริยญาณเป็นปีญญาพึ้นฐาน พระที่พอองค์และเล่นแรงๆ กับท่านได้ ก็เห็นมีแต่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) วัดระฆังกับหลวงปูรอดนี้เท่านั้นสินหลวงปูรอด หลวงปูเอี่ยมกลับมาครองวัดหนัง  กล่องส่องกลางคืนราคาถูก ล้นเกล้าๆรัชกาลที่ ๕ เคยเสด็จฯ ไปเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์ ว่ากันว่า หญ้าที่เสกไปให้ม้ากินที่ยุโรป ตบกบาลทีเดียวแล้วเชื่อง เหรียญเสมาที่พระราชทานเด็กๆ ได้พุทธานุภาพผ่านหลวงปูเอี่ยมทั้งสินหลวงปูเอี่ยมมีค์ษย์เอก ๒ รูป อินฟาเรด

 เจ้าคุณวิเชียรกวี รูปหนึ่ง ใฝ่ในทางปริยัติคือการคืกษาเล่าเรียนในพระธรรมวินัย ท่านเคยเล่นไม้ดัดติดอันดับในสมัยรัชกาลที่ ๗ และให้ที่วัดสร้างโรงเรียนแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๖อีกรูปหนึ่งคือ หลวงพ่อผล เป็นเจ้าคุณเหมือนกันในฐานาเดิมกับหลวงปูเอี่ยมคือ พระภาวนาโกศลเถระ รักแต่วิชาปฏิบัติชองหลวงปูเอี่ยม สักยันต์เต็มตัว รูปร่างบึกปีนแต่ทะมัดทะแมง พูดน้อย ยิ้มยากแต่เมตตาลึกพ.ศ. ๒๔๙๕ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๘ บุญมือ ชนบท แอบไปส่อข้าวกันบาตรที่กุฏิท่านเจ้าคุณวิเชียรและใต้ถุนกุฏิไม้ของหลวงพ่อผลด้วยความบันเทิงอิ่มเอม และอยู่ยงคงกระพัน หยัดอยู่สู้โลกพาลามาถึงวันนี้ได้อย่างไม่น่าเชื่อลูกกราบวัดกับโรงเรียนเป็นของคู่กัน วัดดั้งเดิมเป็นร่มอารามอยู่แล้ว มีแหล่งนํ้า มีนั้าไหล มีต้นไมีให้ความร่มเย็น ปรัชญาหรือป็ญญา  กล้องส่องกลางคืนในที่มืด หรือความส่องสว่างชนิดเซ่นนี้กระทรวงสืกษ'าธิการซึ่งมีทั้ง กรมการศาสนา, กรมสามัญสืกษา,สำนักงานคณะกรรมการการประถมสืกษาแห่งชาติ ฯลฯ และกรุงเทพมหานครไปขโมยความอับป็ญญาอันตื้นเขินมาแปรเปลี่ยนวัดกับโรงเรียนแต่เมื่อไรน่าเสียดาย แต่ก็ยังไม่สายเกินไปในหนังสือเพชรยอดมงกุฎ ของอาจารย์อุบล เล่นวารีผอ.สนง.การประถมสืกษา กทม. ให้ความรู้ว่าก่อนปี พ.ศ. ๒๔๗๕ โรงเรียนวัดหนังเป็นโรงเรียนราษฎร์๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๗๕ จึงจัดดั้งเป็นโรงเรียนประชาบาลแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเรื่อยมาทำเนียบนามครูใหญ่ ระบุว่าชื้น ผ่องอักษร พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๔๘๕นารถ
เสียงสีบชาติ พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๕๐๘ าลๆตอนเป็นโรงเรียนราษฎร์เริ่มนั้น คุณครูนารถสอนประกบกับคุณครูขัน คล้ายนาค มีปฐมภารโรงซื่อ คุณลุงกลม อ่วมตานี ผู้เมตตาปูซนียบุคคลเหล่านี้ วายชนม์ตามอายุขัย เพราะชีวิตมีแต่กุศลบุตรธิดาของหลายท่านเป็นเพื่อนกัน น่าประหลาดหน่อยก็ตรงที่ ไอ้บุญมือ มีค่อยเรียกใครว่าครูในยามนั้นผ่าไปเรียกว่า อาว์  กล้องอินฟาเรดทหาร  ส่วนคุณลุงกลมนั้น เรียกคุณลุงทุกคำ ติดลมหายใจมาจนถึงทุกวันนี้ประถมด็กษา หรือการด็กษาเริ่มแรกอย่างใรงเรียนวัดหนังสร้างเด็กอย่างโร?คำขวัญของโรงเรียนก่อน พ.ศ. ๒๔๙๘ ระเบิดเถิดเทิงด้วยภาษาบาลี สุวิชา โน ภวัง โหติ แปลความอีกบรรทัดหนึ่งว่า ผ้ร้ดีเป็น9    บิ1บิผู้เจริญประวัติศาลตรีทอดยาวมาเกือบครึ่งศตวรรษ ครูที่แท้ยังเป็นคุรุผู้มีภาระอันหนาหนัก ในการอบรม สั่งสอน ปลูกแงคิษยี เข็มของโรงเรียนวัดหนังกระจายออกไป ๘ ทิศนักเรียนจะเติบโตขึ้นเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคม พึงปลูกฝืงคุณลักษณะต่อไปนี้๑. มีนิสัยรักการแสวงหาความรู้ รักความก้าวหน้า มีความกระตือรือรัน ที่จะพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นอยู่เสมอ สามารถปรับตัวรับความเจริญทางเทคโนโลยีต่างๆ ได้๒. มีนิสัยรักการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนอดทน ประหยัด๓. ให้มีคำนิยมที่ดี เซ่น เป็นคนมีระเบียบวินัย รักความสะอาดมีมารยาทที่ดีงาม มีจริยธรรมดี มีคุณธรรมดี มีเมตตากรุณา มีความกตัญญ ซื่อสัตยีสุจริต ไม่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งรู้แยกแยะระหว่างความดีงามกับความชั่ว๔. ให้มีความเป็นประชาธิปไตย มีใจกว้าง ยอมรับพังความคิดเห็นชองผู้อื่น เป็นผู้มีเหตุผล เคารพสิทธิของบุคคลอื่น๕. มีนิสัยรักสันติ ร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน กล้องส่องทางไกล  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้๖. มีความรักชาติ ศาสนาและเคารพสถาบันพระมหากษัตริย์๗.

ให้รู้คุณค่าของธรรมชาติและสิงแวดล้อม โดยรู้จักการดำรงชีวิตที่ไม่เบียดเบียน เรดาร์ ไม่ทำลายสิงแวดล้อม ให้ช่วยกันอนุรักษํไว้เป็นมรดกของคนรุ่นต่อไป๘. ให้รู้จักการใช้ภาษาที่ ๒ (ภาษาอังกฤษ) ในการติดต่อลือสารทุ 9/เดเข็มทิศบรรเทาทุกข์ทั้งปวงเหล่านั้น เป็นหัวใจของการ?1กษาแห่งโลกอ ไม่แต่โรงเรียนวัดหนัง ทุกโรงเรียนในโลก ต้องการและปรารถนาที่จะเห็นกุลบุตรกุลธิดาเจรีญงอกงามตามโลกียสุขที่เกื้อกูลคนอื่นยกเว้นโรงเรียนการเมืองกับโรงเรียนข้าราชการประจำบางส่วนไม่รู้ว่ามันสอนวิชาชีวิตจริงอะไรกัน จึงได้แบกโลภกับโง่จนฉิบหายเป็นชนกสุ่มน้อยผู้ยากจนและน่าสงสารที่สุดในโลกนี้มีความทรงจำเกี่ยวกับหลวงพ่อผลอีกเล็ก ๆ กล้องส่องกลางคืนทำเอง  น้อย ๆทุกบ่ายวันพฤหัสบดี นักเรียนทุกคนต้องเข้าแถวเดินเป็นระเบียบเข้าโรงทึมใหญ่ เพื่อไหว้พระและสวดมนต่มงคลจักรวาลน้อยใหญ่แผ่รังลืครอบคลุมเด็กไทยเมื่อ พ.ศ. นั้นใครอย่ามาทะลึ่งสวดผิดใหได้ยิน เดี๋ยวโกรธแล้วคืนหนึ่ง คุณนายเมียทำนคืกษาธิการอำ๓อ ก็เป็นไข้ทับฤดูหมอที่สุขศาลาเอาไม่อยู่ โรงพยาบาลสิริราชไกลจนยากคอนเรือ


กล้องส่องกลางคืน

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เคล็ดลับในการจับผิดพฤติกรรมคนรัก ที่เห็นผล 100 เปอร์เซนต์ ด้วยเครื่องอัดเสียง

9.    เส้นมือ-เจฺวี๋ยอิน-เยื่อหุ้มหัวใจ (โส่วเจฺวี๋ยอินชินเปาจิง) เริ่มจากช่องอก เข้าสังกัดเยื่อหุ้มหัวใจ ลงล่างทะลุกระบังลม สัมพันธ์กับช่าง-เจียว (ส่วนอกเหนือกระบังลม) จงเจียว (ส่วนใต้กระบังลมเหนือสะดือ)และเซี่ยเจียว (ส่วนใต้สะดือลงไป) รวมเรียก “ซานเจียว” มีเส้นกิ่งแยกจากเส้นหลักในช่องอก ออกมาบริเวณชายโครง ผ่านรักแร้และลำเขนด้านในเข้าฝ่ามือ ลิ้นสุดที่ปลายนิ้วกลาง มีเส้นกิ่งจากฝ่ามือแยกไปลิ้นสุดและบรรจบกับเส้นมือ-เช่าหยาง-ซานเจียวที่ปลายนิ้วนาง10.   

เส้นมือ-เช่าหยาง-ซานเจียว (โส่วเซ่าหยางซานเจียวจิง) เริ่มจากปลายนิ้วนางวิ่งขึ้นมาตามลำแขนด้านนอก ถึงบริเวณไหล่ เข้าสู่ร่องเหนือกระดูกไหปสาร้า ลงมาตรงกลางอก สัมพันธ์กับเยื่อหุ้มหัวใจ ผ่านกระบังลม เข้าสังกัดช่างเจียว จงเจียว และเชื่ยเจียวตามลำดับ มีเส้นกิ่งแยกจากบริเวณหว่างกลางหัวนม ย้อนกลับขึ้นไปบริเวณร่องเหนือกระดูกไหปลาร้า ผ่านลำคอ หลังหู ถึงยอดหูและขมับ วกลงมาบริเวณแก้มแล้ววกกลับขึ้นไปสุดที่ใต้ตา มีเส้นกิ่งแยกจากบริเวณหลังหู เข้าไปในหูออกมาหน้าหู เฉียงขึ้นไปที่หางคิ้ว สิ้นสุดและเชื่อมกับเส้นขา-เช่าหยาง-ถุงนํ้าดืที่หางตา11.    เส้นขา-เช่าหยาง-ถุงนํ้าดื (จู๋เช่าหยางต,านจิง) เครื่องบันทึกเสียงคุณภาพดี เริ่มจากบริเวณหางตา วกวนบริเวณศีรษะ แยกเป็นสองเส้น แล้วกลับเชื่อมต่อกันที่ร่องเหนือกระดูกไหปลาร้า เข้าสู่ช่องอก ผ่านกระบังลม สัมพันธ์กับตับ สังกัดถุงนํ้าดี ลงมาตามชายโครง ผ่านเหนือขาพับบริเวณต้นขาวนรอบขนลับ วกกลับออกมาบริเวณสะโพก แล้วลงมาตามขาด้านนอก  สิ้นสุดที่ปลายนิ้วนางด้านนอก มีเด้นกิ่งแยกจากบริเวณหลังฝ่าเท้า ไปสิ้นสุดและเชื่อมกับเด้นขา-เจฺวี๋ยอิน-ตับที่ปลายนิ้วหัวแม่ตีนด้านใน12.    เด้นขา-เจฺวี๋ยอิน-ตับ (จู๋เจฺวี๋ยอินกานจิง) เริ่มจากปลายนิ้วหัวแม่ตีนด้านในขึ้นบนเข้าท้องน้อย ผ่านข้างกระเพาะอาหาร เข้าตับลัมพันธ์กับถุงนํ้าดี ทะลุกระบังลม ขึ้นไปตามด้านหลังของหลอดลม ถึงบริเวณดวงตา ผ่านหน้าผาก สิ้นสุดที่กลางศีรษะ มีเด้นกิ่งแยกจากดวงตา ลงมาบริเวณแก้ม วนรอบริมปีปากด้านใน เด้นกิ่งอีกเด้นแยกจากบริเวณตับ ผ่านกระบังลม เข้าปอดเชื่อมกับเด้นมือ-ไฟอิน-ปอด (เด้นโล่1วไฟอินเฟ่ย;จิ-ง)เสันจิงลั่วทั้ง 12 เสันนี้

(เสันหลักของร่างกาย) จุด‘‘จิงเสฺวีย" หรือจุดฝังเข็มสัมพันธ์กับเสัน “จิงลิว” เหล่านี้อย่างแนบแน่นเพราะฉะนั้น เราควรเรียนรู้สมรรถนะของเสันเหล่านี้ไว้บ้าง เครื่องบันทึกเสียงsamsungราคา (แต่ไม่ต้องจำ)เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็มรมจุดตามเสันดังกล่าวท่านผู้อ่านลองดูตัวเลขข้างล่างนี้เด้นมือ-ไท่อิน-ปอด มี 11 จุดเด้นมือ-หยางหมิง-ลำได้ใหญ่ มี 20 จุดเด้นขา-หยางหมิง-กระเพาะอาหาร มี 45 จุดเด้นขา-ไทอน-ม้าม มี 21 จุดเด้นมือ-เช่าอิน-หัวใจ มี 9 จุดเด้นมือ-ไท่หยาง-ลำได้เล็ก มี19จุดเด้นขา-ไท่หยาง-กระเพาะปัสสาวะ มี 63 จุดเด้นขา-เช่าอิน-ไต มี 27 จุดเด้นมือ-เจฺวี๋ยอิน-เยื่อหุ้มหัวใจ มี 9 จุดเด้นมือ-เช่าหยาง-ชานเจียว มี 23 จุดเลั'น1ขา-เช่าหยาง-ถุงนาดี มี 43 จุดเล้นขา-เจฺวี๋ยอิน-ตับ มี13จุดข้างต้นนี้ก็คือ จุดทั้งหมดบนเลันหลัก (เจิ้งจิง) 12 เส้น เมื่อรวมอีก 27 จุดบนเลันตูไม่ (เลันผ่ากลางลำตัวด้านหลัง) และ 24 จุดบนเลันเยิ่นไม่ (เลันผ่ากลางลำตัวด้านหน้า) ซึ่งเป็นเลันพิเศษ (ฉีไม,) 2 เลันตังที่1ได้แนะนำมาแล้ว อัดเสียงเทป  จะมีจุดทั้งหมด 354 จุด กระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (หมายเหตุผู้แปล-ทั้งหมดนี้ยังไม่ได้รวมจุดนอกระบบ)อันที่จริง ร่างกายมีจุดมากกว่านี้ เวลารักษาโรคต่าง ๆ อาจจะต้องเลือกใช้จุดนอกระบบด้วยพูดได้ว่า จุดต่าง ๆ บนเลันจิงลั่ว 14 เลันข้างด้นนี้เป็น

“จุดพื้นฐานของชีวิต” (เป็นมื่งจิงเสฺวีย) ถ้าปวยเป็นโรคทั่ว ๆ ไป เพียงฝังเข็มหรือรมจุดเหล่านี้ ก็รักษาให้หายเป็นปกติได้โดยไม่ยาก เมื่อท่านผู้อ่านได้รับคำแนะนำแล้ว ก็จะเข้าใจโดยพื้นฐาน เรื่องที่ควรเน้นในที่นี้คือ จุดที่พูดถึงในหนังสือเล่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นจุดเร้ากระตุ้นความปรารถนาทางเซ็กซ์บนร่างกายผู้หญิงด้วย ตังเช่นจุดจงฝู อยู่ใต้กระดูกไหปลาร้า เหนือทรวงอกด้านนอก หว่างกลางซี่โครงซี,ที่ 1 กับซี่ที่ 2 สัตว์เลี้ยงทั่วไปชอบให้คนลูบไล้บริเวณหลังคอส่วนบริเวณหว่างลำคอกับลำตัวของมนุษย์ ก็เป็นบริเวณที่ไวต่อการเร้าอารมณ์ปรารถนาทางเซ็กลั และมีจุดสำคัญสำหรับรักษาโรค อยู่ไม่น้อยเพราะมีเส้นผ่านมากมายจุดต้านจง  บันทึกวิดีโอ อยู่กึ่งกลางหว่างหัวนมทั้งสองข้าง เวลาเล้าโลมบริเวณนี้ จะทำให้ปลายกันเต่งตั่งชูชันมากยิ่งขึ้น อันที่จริง “ละครเบิกโรง" แบบฉบับดั้งเดิมตั้งแต่โบราณกาลมา ก็คือ “การชุกไซ้หว่างร่องอก” นี้จริงไหม ?จุดซูจิน อยู่ใต้หัวนม เวลาเล้าโลม จะทำให้ปลายถันชูชันยิงฃึนจุดต้าจฺวี้ ไม่เพียงใช้รักษาโรคลำไล้ได้ ยังใช้รักษาโรคอืน ๆ ได้ด้วย เป็นจุดที่ไวต่อการเล้าโลม ผู้หญิงส่วนใหญ่เพียงถูกเร้ากระตุ้นที่จุดนีจะหลั่งนํ้าหส่อลื่นออกมาจนเปียกชุ่ม จุดนี้อยู่ห่างจากสะดือไปทางซ้ายขวา2นิ้ว (ไม่ใช่นิ้วฟุต ขอให้ดูรูปที่มีอีกชื่อหนึ่งว่าจุด ‘‘เทียนชู"


เครื่องอัดเสียง

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สิ่งที่คุณควรรู้เกี่ยวกับการสืบสวน มีอะไรบ้าง ดูได้ที่นี่

ราว่าแบบนี้ เขาก็ปิงเธอเข้าแล้วไง ไม,เห็นจะต้อง วิเคราะห์เจาะลึกอะไรเลยนี่ อันนี้บอกก็ได้ว่ามัน เป็นเรื่องส่วนตัว นี่มันไม่ใช่งานที่นายจะเป็นคน กำหนดว่า ต้องทำหยั่งงี้ ต้องทำหยั่งงั้นเรื่องของความชอบพอระหว่างหนุ่มกับสาว มันเป็นเรื่องธรรมดาเธอว่า เข้าใจค่ะ แต่ที่ค้างคาใจและสับสนจน ยังไม่ได้ให้คำตอบร้บหรือไม่รับจะไปกินข้าวฟังเพลง  เครื่องดักฟังราคา กับเขาก็คือว่า หนึ่ง เขามีภรรยาแล้ว จะไปดินเนอร์สองต่อสองกับคนมีภรรยาแล้ว มันไม่ดี เดี๋ยวมีปัญหาตามมาสอง ไม่รู้ว่าเขาจะมีเจตนาอื่นเรื่องงานแอบแฝงหรือเปล่า เขาอาจ อยากจะรู้อะไร ๆ หลาย ๆ เรื่องที่คิดว่าเลขาฯ รู้เราก็เลยให้คำแนะนำว่า พื้นฐานการวิเคราะห์ของเธอนํะใซได้ แปล ว่าไม่ได้ทำอะไรโดยไม่คิดไอ้ประการที่หนึ่งนั้นนับว่าถูกต้องตรงเผง แต่ประการที่สองอาจคิด มากไปก็ได้ เธอเองก็รู้ทันคนพอสมควร อะไรควรจะตอบ อะไรควรพูด เธอคงรู้คิดว่าเข้าใจนะ ดักฟังระยะไกล  ถ้าปฏิเสธไปครั้งหนึ่ง ก็ย่อมมีความพยายามในครั้งที่สองเรื่องนี้มันอยู่ที่เธอแล้วละที่จะต้องตัดสินใจเอง คนสวยก็เงียะ แหละ ใคร ๆ เขาก็อยากจีบเป็นธรรมดา ไอ้เรื่องจะหลบเลี่ยงยังไง  มันก็อยู่ ที่การวางตัวได้แบบไหนเราไม่ช่วยแก้ปัญหาให้เธอ เพราะอยากรู้ว่าเธอจะหาทางออกอย่างไร ไอ้จะพูดความจริงไป มันก็กํ้ากึ่งกับการเข้าไปยุ่มย่ามในชีวิตส่วนตัว เพราะ เราเองก็รู้ข้อมูลของคนที่ชวนเธอดี ว่าเป็นคนยังไง งานนี้ต้องการอะไร จุด มุ่งหมายอยู่ที่ไหนเรื่องก็เงียบไป เราเองก็ลืมไปแล้ว ไม'ได้สนใจจนวันหนึ่ง เห็นคีย์แมนคนนั้นพูดถึงเพื่อนสาวของเลขาฯ ในระหว่างการสนทนาทั่ว ๆ ไปกับเราในห้องทำงานจึงนึกขึ้นได้ถึงเรื่องเก่า ได้ถามเลขาฯ ว่า เขาไปรู้จักกันไดไงกับ เพื่อนเธอจึงได้รู้ว่า ดักฟังไร้สาย เมื่อครั้งที่เธอถูกชวนดินเนอร์ เธอตอบรับ แต่เธอชวน เพื่อนเธอไปด้วย ด้วยเจตนาเพื่อไม่ให้เกิดคำครหา อย่างน้อยมีเพื่อนเป็น เกราะกำบังไว้ด้วยการณ์ปรากฏว่า คนชวนเกิดไปติดใจเพื่อนเธอเข้า เธอก็เลยยกภูเขา


             
เครื่องดักฟังวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เครื่องดักฟังแต่ละชนิดมีวิธีการทำงานที่ไม่เหมือนกัน แต่รูปทรงก็ต่างกัน 3 ปรารถนาในหัวใจของคุณจะเปลี่ยนเป็นความ เครื่องดักฟังไร้สาย ลีกลับทีไม่มีใครเข้าใจอย่างแท้ จริง ความปรารถนาเป็นสิงที่มียีน'ในรวิตของเรา ดังนั้นเราจะต้องระมัดระวัง และต้องเข้าใจว่าสิงที่เราปรารถนาคิออะไร เพราะสิงที่เราปรารถนาอาจจะ  กลายเป็นช้างเผือกซึ่งเป็นของที่หายากมากก็ไต้เมื่อพระราอาสูงวัยในอินเดียต้องการจะลงโทษหรีอทำโทษใคร พระองค์จะประทานช้างเผีอกใหัอายคนนั้น มัญหาการอาบนั้าให้ช้างานี้ทฤษฎีระบบการ ให้อาหาร และการนำช้างแสดงอวดทำให้อายคนนั้นยากจนและลำบากมาก แต่ไม่สามารถกำจัดช้างออกจากช้วิตไต้ ลี่ป็ที่เราปรารถนาหลายอย่างกลาย เป็นช้างเผิอก ข้าพเจ้าคิดว่าเราควรจะกำจัดความปรารถนาที่โง่ๆออกจาก ช้วิตของเราเพราะว่าความปรารถนาเหล่านั้นอาจจะกลายเป็นช้างเผือกไต้แทนที่จะมีความปรารถนาในลี่งต่าง ๆ เราควรจะเริ่มแสวงหาความ เฉลียวฉลาดและสติปัญญาให้มากขึ้น เป็นการปลอดภัยกว่าที่จะแสวงหา ความเฉลียวฉลาด เพราะว่าหากคุณมีสติปัญญาคุณจะเป็นผู้ที่สามารถติดต่อ กับผู้อีนและจัดการกับปัญหาไต้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างที่มนุษย์เขา ทำกัน การมีสติปัญญาจะทำให้คุณไม่ผลีผลามที่จะตัดสินใจโง่ ๆ อย่างตา บอดที่จะนำไปล่ความพินาศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ไต้ เครื่องดักฟังราคา เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคน อีนๆก็จะมีโอกาสหันมาพูดกับคุณว่า “ฉันคิดว่าคุณปรารถนามัน คุณหา เรื่องเดือดร้อนเอง”คนหลายคนเลิกที่จะขออะไรหากเขาไม่ไต้สิงที่เขาต้องการทันทีทันใด เขาต้องการสิป๋ที่พวณขาMaเด่เยาไม่ยอสิงที่เขาจำเป็น สิงที่เราขอและสิงที่ เราจำเป็นแตกต่างกันมากมายนัก ตอนคุณเป็นเด็ก คุณพ่อคุณแม่ให้ทุกสิง ทุกอย่างที่เขาคิดว่าคุณต้องการแก่คุณ ตอนที่คุณโตพอที่จะหยิบขวดยาฝา เขึ้อไปด็ม หริอเอึ้อมมีอไปจับเปลวไพ่ไต้คุณจะทำทันที การที่คุณทำอย่าง นั้นเพราะคุณคิดว่าคุณต้องการ แต่คุณพ่อคุณแม่ของคุณตระหนักดีว่ามันไม่ จำเป็นล่าหรับคุณ และไม่มีประโยชน์ล่าหรับคุณเลย นอกจากจะไม่มีประโยชน์ แล้วอาจจะเป็นอันตรายด้วยจะเห็นว่าสิงที่เราต้องการและความจำเป็นขึ้นพี้นฐานของเราแตกต่าง จิตที่สงบคือจิตที่คล่องแคล่วคุณเป็นคนคล่องแคล่วหริอเป็นคนที่กระฉับกระเฉป๋อยู่เสมอหรือเปล่า ข้าพเจ้าคิดวำนั่นขี้นอยู่กับคำจำกัดความยองคำว่า “ความคล่องแคล,วหรือ ความกระฉับกระเฉง” คุณวุ่นวายอยู่กับ “การไปโน่นไปนี่” เพราะคิด ว่าการทำอย่าป๋นั่นจะทำให้คุณคล่อป๋แคล่วกระฉับกระเฉป๋ใซ่ไหม แต่ข้าพเจ้า ไม่ค่อยแน่ใจนัก ไม่คิดว่าความคล่องแคล่วหรือความกระฉับกระเฉป๋อยู่เสมอ หมายถีป๋การกระทำเสมอไป เพราะบ่อยคเป๋ที่เราใช้การกระทำของเราเป็น ข้ออ้างเนื่อไม่รู้ว่าจะทำอะไร คนเรามักจะวุ่นวายกับการใช้พลังและเวลาไป กับเรองเหลวไหลไร้สาระ ใช้กำลังงานมากไม่ได้ผลตอบแทนอะไรเลย แต่ไม่ ช้าไม่นานนักเราก็จะต้องตัดลันใจว่าอะไรล่าคัญ อะไรไม่ล่าคัญ หากเรา พยายามทำทุกอย่างพร้อมกัน เราจะทำอะไรที่มีประโยชน์ไม่ได้เลย  ดักฟังพกพา จิตใจ มนุษย์แสนจะลึกลํ้าและเปราะบาง จะต้องถูกด้งและถูกกดทั้งจากภายในและ ภายนอก การกดมากเกินไปอาจจะเป็นอันตราย ดักฟังระยะไกล ได้ร่างกายเหน็ดเหนื่อยได้เพียงใด สมองหรือจิตใจก็อ่อนเพลียได้เช่นกัน วิธีเดียวที่จะรักษาสมองหรือจิตใจให้ทำงานต่อไปอย่างมีประลัทธิภาพก็โดย การได้อยู่คนเดียวเงียบ ๆ ตามล่าพังอย่างสมาเสมอเพีอจะได้มีเวลาคิดและถาม


เครื่องดักฟัง

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิธีการเก็บรักษาแผ่นวงจรที่มีระบบสัญญาณเชื่อมต่อ อย่างถูกต้อง

อย่าเอาชนะความเครียดด้วยความเครียดคนบางคนนั้นเมื่อเครียดจัดก็ยังคงดันทุรังทำให้ตัวเองเครียด ยิ่งขึ้น ขึ้งมีผลอันตรายที่สุดต่อสุขภาพจิต และระบบประสาทดักฟังในรถยนต์ยก ตัวอย่างเช่น คุณเล่นการพนันด้วยเงินก้อนสุดท้ายในกระเป๋า คุณ กำลังเครียดว่าถ้าคุณแพ้เกมนี้เงินคุณจะหมดทันที แทนที่คุณจะพิชิต ความเครียดด้วยการหยุดเล่น คุณกลับเพิ่มความเครียดด้วยการควัก เงินมาจนหมดกระเป๋าแล้วทุ่มเทลงไปในการพนันนั้น นี่เป็นการเอา ชนะความเครียดด้วยความเครียด ขึ้งแน่นอนว่าผลเสียจะเกิดขึ้นอย่าง ร้ายแรงแน่ถ้าคุณแพ้ในเกมนั้น คุณจะต้องเสียเงินทั้งหมดอย่างแน่นอนหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคุณเครียดเพราะคุณรู้ว่าคุณไม่สามารถที่ จะทำงานชิ้นนั้นให้เสร็จตามกำหนดเวลาได้ แทนที่คุณจะวางมือจาก งานนั้นลักครู่ แล้วพยายามพักผ่อนให้เกิดสมาธิที่ดี จิตใจที่ปลอด โปร่งแจ่มใส เพื่อหาหนทางว่าจะทำอย่างไรที่จะแก้ไขปัญหานี้!ป เช่น คุยกับผู้ใหญ่ ขอเลื่อนเวลาล่งงานอีกลักเล็กน้อย หรือหาใครมาช่วย งานชิ้นนี้ให้สำเร็จ แต่ถ้าคุณไม่ยอมวางมือจากความเครียดในสภาวะ เช่นนั้น กลับยิ่งโหมทำงานหนัก อดหลับอดนอน 24 ชั่วโมง การ เอาชนะความเครียดด้วยความเครียดเช่นนี้ แน่นอนว่าถ้าคุณล้มฟุบ ไปกับงาน งานนั้นย่อมเกิดความเสียหายมากกว่าการพักมือแต่แรก เสียอีกแพยายามไม่ตื่นเต้นวิตกกังวลจนเกินเหตุในลังที่ยังไม่เกิดขึ้น  ดักฟังราคาถูก เพราะบางครั้งในชีวิตก็มีเรื่องมากมายที่ยังไม่ทันเกิดขึ้น แต่คุณกำลัง เครียดและวิตกกังวลไปก่อน เช่น ผู้หญิงนั้นมีความเครียดเกิดขึ้น มากมายเมื่อรอบเดือนไม่มาแล้ว คิดว่าอาจจะตั้งครรภ์ขึ้นไดไนเวลาที่ ไม่พร้อมจะมีบุตร อาจจะเป็นเพราะยังไม่ได้แต่งงาน หรือยังไม่พร้อม ในเหตุผลใดๆ ก็ตามความเครียดเช่นนี้บางครั้งรุนแรงจนทำให้ล้มเจ็บลงไ!]1ด้เช่นกัน หรือในกรณีอื่นๆ เป็นต้นว่า จะมีหัวหน้างานคนใหม่เข้าซึ่งคุณยังไม่ เคยรู้จักเลยว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่อย่างไร แต่คุณก็เริ่มกังวลและเครียดไปแล้วว่า เจ้านายใหม่คงจะต้องมาจับผิดงานคุณ หรือตำหนิติ เตียนงานของคุณอย่างแน่นอนการคิดมากมายวิตกกังวลไปก่อนนั้นเครื่องดักฟังใส่ถ่านเป็นเรื่องที่เครียดได้ง่ายและรบกวนจิตใจไต้มากเลยทีเดียววิธีที่จะแก่ไขกรณีเครียดและกังวลไปก่อนเหตุที่จะเกิดขึ้นนี้ คือการมองโลก ในแง่ดี!ว้ก่อน หรือไม่ก็พยายามคิหาวิธีแก้ปัญหาไบในตัวเลยก็ไต้ เช่น ในกรณีแรก ความเครียดของคุณผู้หญิงที่กลัวการตั้งครรภ์ก็อาจจะ คิดในแง่ดีว่า รอบเดือนอาจจะมาช้า ซึ่งอาจจะเป็นไ!]!ด้เกือบ  อุปกรณ์ดักฟังเสียง 100%ใน ผู้หญิงทุกคน คุณอาจจะเครียดมากเกินไปจนร่างกายอยู่ในส.ภาพที่ เหนื่อยล้า และไม่สมบูรณ์ เดือนนี้รอบเดือนจึงมาข้า หรืออาจจะคิด แก่ไขปัญหาไว้ก่อนว่า ถ้าตั้งครรภ์จริง คุณจะต้องไปปรึกษาคนรัก และ 

เครื่องดักฟัง

วันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วิธีสื่อสารกับผู้อื่นโดยใช้เครื่องดักฟังเป็นตัวเชื่อมต่อ ตอนที่ 2

พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะหน้าชื่น หากว่าลูกนั้นเป็น เด็กที่ว่านอนสอนง่าย อยู่ในโอวาท อยู่ในกฎระเบียบของ โรงเรียนและที่บาน แต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ตีกรอบให้เขามากเกินไป ตึงเกินไป จะทำให้เด็กรู้สึกอึดอัด เกิดความสับสน ดักฟังราคา  เป็นกังวลใจ จนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างกัน เขาอาจจะกลัวพ่อหรือแม่ที่ดุ หรือ ใช้อำนาจ มีอะไรก็ต่าว่าอย่างรุนแรง และทำโทษด้วยหลาก หลายวิธี เขาจะเป็นเด็กเก็บกด ไม่กล้าคิด ไม่กล้าแสดงออก ขาด ความมั่นใจในตนเอง พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดจนเกินไป ควร ผ่อนผันผ่อนปรนได้บ้าง  เครื่องดักฟังรุ่นไหนดี ในบางเรื่องบางกรณี มีความพอดี ไม่ตรึง และไม่หย่อนจนเกินไปแสดงความรักโดยการกอดหรือหอม ภาษากายนั้นช่วย ทำให้ลูกรู้สึกอบอุ่นรู้สึกหรือสัมผัสได้ถึงความรักความมั่นคงรวม ความปลอดภ้ย ความรักจากพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งสำคัญต่ออารมณ์ ความรู้สึกของลูกน้อยเป็นอย่างมาก เพราะสามารถช่วยสร้าง พลังใจให้เกิดขึ้น จนกลายเป็นความมั่นใจนั้นเองพ่อแม่ต้องหมั่นคอยสังเกตดูว่าลูกนั้น เขาถนัดหรือว่า เขาสนใจทำอะไรมากเป็นพิเศษ พร้อมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมให้ เขาได้ทำในสิ่งที่เขารัก ในสิ่งที่เขาชอบ เช่น การเล่นดนตรี การ เล่นกีฬา การอ่านหนังสือ หรือชอบงานทางด้านศิลปะเป็นด้น การ ที่พ่อแม่ส่งเสริมลูก จะช่วยให้ลูกมีความสุข และได้พัฒนาความ สามารถควบคู่กันไปอีกด้วย ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ยังเล็ก เช่น การเกให้กินข้าว สัญญาณดักฟัง  อาบนํ้าแต่ง ตัว เก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ การที่เด็กได้ทำอะไรๆ ด้วยตัว เองนั้น ช่วยให้เด็กสามารถพึ่งพาตนเองได้ และที่สำคัญช่วยให้ เด็กเกิดความมั่นใจในตนเอง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขา สามารถทำได้สำเร็จได้ด้วยตัวของเขาเองพ่อแม่ไม่ควรเปรียบเทียบลูกของตนกับลูกของคนอื่น โดยเด็ดขาด โดยเฉพาะเรื่องความสามารถ เช่น “ดูลูกบ้านนั้นสิ เขาเรียนเก่งน่าดู” หรือ “ทำไมน้องเขายังทำได้” การเปรียบ ยวิธีการกล้ำสัญญาณเทียบนั้นเป็นการสร้างความน้อยเนื้อตั้าใจ และจะกลายเป็น ความอิฉฉาริษยาในที่สุด ลูกจะกลายเป็นคนมีปัญหาด้านการ แสดงอารมณ์ ความรู้สึก และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ลูกสามารถเลือกทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตนเอง เช่น เมื่อ ดักฟังข้างห้อง  ลูกอายุ 1-2 ขวบก็สามารถเลือกชุด เลือกเสื้อผ้าที่จะสวมใส่ได้ เอง หรือเลือกของกินเองได้ เลือกได้เองว่าจะทำอะไร ช่วงเวลา ไหน อย่างไร การที่พ่อแม่ให้อิสระเสรีลูก และยอมรับการตัดสิน ใจฃองลูกนั้น ช่วยส่งเสริมให้ลูกเป็นกล้าคิดกล้าตัดสินใจด้วยตัว เองตามแต่ช่วงจังหวะเวลา เช่น ให้ร้องเพลงในวันเกิด หรือ ได้เต้นรำในงานรื่นเริงต่าง ๆ การได้แสดงออกต่อหน้าผู้คน เป็นการแกให้ลูกกล้าแสดงออก และเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองได้อย่างดีฑีเดียว แกให้ลูกได้ทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำ ยังไม่เคยได้เรียนรู้เช่น ทดลองเล่นเกมใหม่ๆที่ยังไม่เคยเล่นหรือกีฬาอื่นๆที่ไม่เคยเล่น อาจพาไปเรียนพิเศษ เรียนรู้สิ่งที่ลูกสนใจ การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพ่อแม่ต้องคอยสนใจรับฟังทุกๆ สิ่งที่ลูกพูด หรือแสดง ความคิดเห็นอกมา การแสดงความสนใจต่อทุกเรื่องราวที่ลูกได้ เล่าได้อธิบายมานั้น มีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนาให้ลูก เป็นคนกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง

เครื่องดักฟัง

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เครื่องดักฟังเป็นที่นิยมใช้ในการติดตาม สืบสวน อย่างมากเพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการจ้างนักสืบ


เรามีความคิดที่ดี หากเรากินเนื้อสัตว์ นอกจากจะทำให้ย่อยยากแล้ว ยังมีโรคภัยที่ตามมาอีกมากมาย หรือไม่ก็กินผักเยอะ แต่จะให้ดีกิน อาหารให้ครบ 5 หมู่ เป็นดีที่สุดเมื่อพูดถึงการกิน มีหลายท่านได้นำไปเป็นคำคมสอนใจ เพื่อ เป็นแง่คิดที่ดี ในการนำมาปรับตัวใซ้ให้เข้ากับความเป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างที่ว่า  ดักฟังจิ๋ว “คนที่ไม่เคยหิว ย่อมไม่สามารถซาบซึ้งรสของความอิ่ม”การทำงานก็เหมือนกัน หากคนที่ไม่เคยผ่านงาน หรือไม่มี ประสบการณ์ย่อมไม่รู้ว่าความรับผิดชอบเป็นอย่างไร หากเราเรืยนรู้ ที่จะนำคำคมมาใช้ และหาทางออกให้กับสิ่งที่เราทำน่าจะเป็นผลดี ต่อตัวเรา และที่สำคัญเราต้องตีโจทย์ให้แตก เพราะเราไม่รู้ว่าความ หมายที่แท้จริงของโจทย์คืออะไร หากเรารู้เท่ากับว่าสิ่งที่ผ่านมาช่วย สอนให้เราแก็โจทย์ได้คนในองค์กรก็เหมือนกัน หากต้องการให้องค์กรก้าวเดินไป ข้างหน้าอย่างมั่นคง เราควรที่จะช่วยกันผลักดัน แล้วสร้างระบบออก มาป้องกัน ซึ่งการป้องกันก็มาจากตัวเราเองเป็นหลัก หากเราไม่ร่วม มือร่วมใจ แล้วเราจะอยู่ได้อย่างไร วันหนึ่งก็มีอันแยกย้ายจากกันไป ชีวิตการทำงานมีทั้งเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย และการขัดแย้งไม่ลงรอย กับหัวหน้า เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าการขัดแย้งในรื่รองงาน ก็ไม่น่าจะมืปัญหา แต่ถ้าเป็น เรื่องส่วนตัว มีหวังมองหน้ากันไม่ติดแหงๆ ทางที่ดีมีอะไรคุยกัน หาก คุยกันไม่เรื่อง ก็ควรหลีกให้ห่าง หากไม่จำเป็นก็ไม่ต้องคุย ต่างคน ต่างทำงานเป็นดีที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนเราอยู่ที่ตัวเราเป็นคนที่กำหนด ทางเดินชีวิตว่าจะก้าวไปในทิศทางใด แต่ทางที่เราเลือกเดินคือสิ่งที่ ดีที่สุดที่เทได้เลือกแล้วตังนั้นทุกคนจำเป็นต้องคิดก่อนว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ จงนำ เอาเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาเป็นบทเรียนคอยสอนใจและนำทางให้ เราก้าวไปอย่างใช้สติและปัญญาในทุกๆ ก้าวของชีวิต และคนที่  เครื่องดักฟังระยะไกล สามารถเป็นที่ปรึกษาเราได้และเป็นคนที่หวังดีและรักเรามากในชีวิต ของเราก็คือ พ่อแม่และคนทั้เลี้ยงเรามา ดักฟังราคาถูก ไม่ว่าจะเป็นตายายหรือ คนอื่นๆ ถึงแม้ว่าเราจะทำผิดสักกี่ครั้งท่านก็พร้อมที่จะให้อภัยเรา ตลอดเวลา ชีวิตของคนเราทุกคนเกิดมาก็ต้องมีเรื่องทุกข์ใจและ ผิดหวังด้วยกันทั้งนั้น จงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์ หมด ก็ออกมาทำกิจการเอง จนรุ่งเรือง บุคคลประ๓ทนี้ไม่เคยหยุด นิ่งต่อการเรียนรู้ แม้แต่มีกิจการใหญ่โต เขาก็ยังต้องศึกษาหาความรู้ เพื่อมาพัฒนาองค์กรให้อยูปลอดภัย แตกมีอีกหลายคนเหมือนภันที่ ล้มลุกคลุกคลานไม่เป็นท่า แต่เขาก็กลับมายิ่งใหญ่ในเชิงธุรกิจได้ เพราะ ว่าเขานำเอาความผิดพลาดจากอดีตมาเป็นบทเรียนให้กับตัวเองและ รู้ว่าควรเริ่มต้นทำอะไรก่อน และมืขั้นตอนอะไรบ้างเป็นหลักสำคัญ คนอย่างนี้เขาไม่ยอมที่จะพลาดเป็นครั้งที่สองอย่างแน่นอนคุณควรจดบันทึกไว้เลยว่า การที่เราจะสำเร็จได้ เราต้องผ่าน การล้มเพราะการล้มเหลวสอนให้เรารู้จักคำว่าชนะ มันดีขึ้น'โปอีก และทุกคนหากอดีตเป็นสิ่งไม่ดี เราก็ควรคิดว่าเหตุเกิด จากอะไร เมื่อเราคิดได้ ใจเราอยากจะไปแก้อดีต แต่คงไม่เป็นผล เรา กระทำได้เพียงแค่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอผมเคยคิดถึงอดีตเหมือนกัน ว่าทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้ หากเราอยู่กับคนอื่นอาจจะสบาย แต่พอเราปลีกตัวเองมา ความ รับผิดชอบมากขึ้น กลับกลายเป็นต้องลำบากแทน แต่หากเราสบาย เราก็ไม่รู้ความลำบาก ผมคิดได้เพียงแค่อดีตสอนให้เราไม่ลืมตัว เพราะการที่เรามีภาระ หรือความรับผิดชอบ ทำให้เรามีความเข้มแข็ง ไม่ท้อแท้กับสิ่งที่ผ่านมา จนทำให้ผมก้าวเดินได้อย่างไม่อายใครผมเชื่อว่าทุกคนอาจมีอดีตที่คล้ายกัน แต่อยู่ที่ว่าเราจะกำจัด อดีตไต้อย่างไร ให้หลุดพ้นไปจากความรู้สึกของตน และเชื่อว่าทุกคน หาทางออกให้กับตัวเองได้แน่นอน

เครื่องดักฟัง